Viz

Why I keep subscribing to Viz magazine ...
Celebrity Bacon Barm
(From Viz issue 193)